GNTO
0208Ε81000671301

Car Rental Agreement

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Με το παρόν συμφωνητικό, η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΛΑΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» με αρ. ΜΗ.ΤΕ. Ε.Ο.Τ.: 0208Ε81000671301, η οποία θα αποκαλείται στο παρόν Εκμισθωτής, εκμισθώνει στον υπογράφοντα Μισθωτή, το Αυτοκίνητο που αναγράφεται στην 1η έμπροσθεν σελίδα του παρόντος (συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων και εξοπλισμού), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, καθώς και με εκείνους που αναγράφονται στην 1η έμπροσθεν σελίδα του παρόντος, τους οποίους ο Μισθωτής αποδέχεται πλήρως:

1) ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ-ΔΙΠΛΩΜΑ Ο Μισθωτής – οδηγός καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί που έχουν δηλωθεί στην έμπροσθεν 1η σελίδα του παρόντος, θα πρέπει να έχουν ελάχιστο όριο ηλικίας τα είκοσι πέντε (25) έτη, ανώτατο τα εβδομήντα πέντε (75) έτη και να κατέχουν κατάλληλη άδεια οδήγησης σε ισχύ για τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

2) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ο Εκμισθωτής εκμισθώνει το Αυτοκίνητο αποκλειστικά για την χρονική περίοδο που ορίζεται στο παρόν. Ως ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης ανά συμφωνητικό λογίζεται ένα εικοσιτετράωρο (1 ημέρα) και ως μέγιστη, οι τριάντα (30) ημέρες. 

3) ΜΙΣΘΩΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το μίσθωμα του αυτοκινήτου για τη διάρκεια της μίσθωσης συμφωνείται ως ανταποκρινόμενο πλήρως στη μισθωτική αξία του αυτοκινήτου, ανέρχεται δε στο ποσό που αναγράφεται στην έμπροσθεν 1η σελίδα του παρόντος. Το μίσθωμα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται περιοριστικά στην οικεία θέση της έμπροσθεν 1ης σελίδας του παρόντος. Ολόκληρο το μίσθωμα είναι καταβλητέο από το Μισθωτή στον Εκμισθωτή πριν την εκκίνηση της περιόδου μίσθωσης στην οποία αντιστοιχεί, είτε μέσω POS, είτε σε μετρητά, ή με κατάθεση-έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Εκμισθωτή, τον οποίο ο τελευταίος θα γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Μισθωτή. Η εξόφληση του συνολικού οφειλόμενου μισθώματος από πλευράς Μισθωτή αποδεικνύεται με παραστατικό κατάθεσης στον σχετικό τραπεζικό λογαριασμό και από πλευράς Εκμισθωτή με έγγραφη ή ηλεκτρονική – ενυπόγραφη απόδειξη, αποκλειομένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Κατάθεση εκ μέρους του Μισθωτή χρηματικού ποσού που υπερβαίνει το συμφωνημένο μίσθωμα της έμπροσθεν 1ης σελίδας, δεν εγγυάται παράταση της μίσθωσης, μετά τη λήξης της. 

4) ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ Ο Μισθωτής επιβαρύνεται με τα ακόλουθα έξοδα, δαπάνες και αμοιβές: α) Το μίσθωμα του Αυτοκινήτου. β) Τις χρεώσεις για οποιεσδήποτε επιπλέον υπηρεσίες χρησιμοποιήσει και αναφέρονται στο παρόν. γ) Έξοδο καυσίμων συμπεριλαμβανομένης της αξίας των καυσίμων αν ο Μισθωτής επιστρέψει το Αυτοκίνητο με λιγότερα καύσιμα από αυτά που το παρέλαβε. δ) Οποιαδήποτε επιβάρυνση για απώλεια ή ζημία συνέπεια παραβιάσεως εκ μέρους του Μισθωτή των κατά τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος υποχρεώσεων του. ε) Όλα τα πρόστιμα και διαδικαστικά έξοδα για παραβάσεις του ΚΟΚ. Επιπλέον ο Μισθωτής ή οι πρόσθετοι οδηγοί που αναφέρονται στην εμπρόσθια 1η πλευρά του παρόντος θα εξακολουθούν να ευθύνονται αστικά και ποινικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τυχόν παράνομες πράξεις τους. στ) Τυχόν ζημιές στο Αυτοκίνητο, απόρροια παραβίασης των όρων του ΚΟΚ. ζ) Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και οποιουσδήποτε άλλους φόρους και τέλη. θ) Τυχόν έξοδα του Εκμισθωτή, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας, λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οιωνδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης, ή τυχούσας επανάκτησης της κατοχής και χρήσης του Αυτοκινήτου από τον Εκμισθωτή ή εν γένει, οιασδήποτε άλλης περίπτωσης, η παράνομη συμπεριφορά του Μισθωτή, οδηγήσει τον Εκμισθωτή να επιδιώξει την ικανοποίηση των νόμιμων δικαιωμάτων του, δικαστικά. ι) Οποιαδήποτε ποσά που απαιτούνται για την αντικατάσταση ή επισκευή των ελαστικών ή τροχών που καταστράφηκαν ή για την αποκατάσταση ζημίας στο κάτω μέρος του Αυτοκινήτου. ια) Οποιαδήποτε ποσά που απαιτούνται για επισκευή οποιασδήποτε άλλης ζημίας, καθώς και για αποζημίωση λόγω απώλειας εκμετάλλευσης του Αυτοκινήτου. ιβ) Την επιβάρυνση για την επιστροφή του Αυτοκινήτου σε σημείο διαφορετικό από το καθοριζόμενο στην εμπρόσθια 1η πλευρά του παρόντος, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Εκμισθωτή, οριζόμενη στα 0,5 €/χλμ. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο από τον Εκμισθωτή, ο δε Μισθωτής αποδέχεται αυτές με το παρόν. 

5) ΑΚΥΡΩΣΗ Η κράτηση μπορεί να ακυρωθεί δωρεάν έως και μία εβδομάδα προ της έναρξης. Διαφορετικά, τυχούσα προκαταβολή δεν επιστρέφεται. 

6) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Μόνο ο Μισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί στην έμπροσθεν 1η σελίδα του παρόντος, επιτρέπεται να οδηγούν το Αυτοκίνητο, αποκλειστικά εντός του πλαισίου των συμφωνούμενων διατάξεων της παρούσας. Το Αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως ενδεικτικά για: α) οδήγηση από οποιοδήποτε τρίτο μη συμβεβλημένο στην παρούσα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση – έγκριση του Εκμισθωτή, β) τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι τιμήματος, γ) την υπεκμίσθωση σε τρίτους, δ) τη ρυμούλκηση άλλων αυτοκινήτων, οχημάτων, τρέιλερς κ.α., ε) τη μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων αποσκευών ή αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών, χημικών, ρυπαρών ή δύσοσμων αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων, καθώς και οποιωνδήποτε ουσιών απαγορεύεται από τη νομοθεσία, ή υλικών που με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Αυτοκινήτου, των επιβαινόντων σε αυτό ή/και τρίτων, στ) τη μετάβαση – μετακίνηση εκτός Ελλάδος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Εκμισθωτή, ζ) για οδήγηση, εάν ο οδηγός βρίσκεται σε κόπωση ή είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας ικανής να επηρεάσει, έστω και κατ’ ελάχιστον, την ικανότητά του να οδηγεί, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, η) την οδήγηση, κατά παράβαση οποιωνδήποτε κανόνων κυκλοφορίας, τελωνειακών ή άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας, θ) τη συμμετοχή σε αγώνες οποιουδήποτε είδους (πχ ταχύτητας, εκτός δρόμου κλπ), και ι) τη χρήση του αυτοκινήτου ως οργάνου διάπραξης οιασδήποτε αξιόποινης ή παράνομης πράξης, κ.α.. Ειδικά η μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο, τραίνο ή άλλο μεταφορικό μέσο, είναι επιτρεπτή μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης έγκρισης από τον Εκμισθωτή, ενώ τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε αυτό κατά τη μεταφορά του δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια, αλλά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το Μισθωτή, ασχέτως υπαιτιότητας αυτού, και υπό τον όρο τυχόν εξαιρέσεων που ρητά προβλέπονται στην παρούσα. Σε κάθε περίπτωση, ο Μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το Αυτοκίνητο, να ελέγχει επιμελώς τη μηχανική του κατάσταση, την κατάσταση των ελαστικών και των τροχών κλπ, να λαμβάνει κάθε εύλογο και αναγκαίο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία του Αυτοκινήτου, καθώς και να κλειδώνει και φυλάσσει αυτό κάνοντας χρήση των συστημάτων ασφαλείας και να λαμβάνει εύλογα μέτρα για την αποτροπή κλοπής ή μείωσης της αξίας του από οποιαδήποτε αιτία. Απαγορεύεται δε στο Μισθωτή ή οποιοδήποτε τρίτο να κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή επέμβαση στο Αυτοκίνητο, για οποιαδήποτε αιτία, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Εκμισθωτή. 

7) ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Το αυτοκίνητο παραδόθηκε στον Μισθωτή στην κατάσταση που αναφέρεται στο σχετικό σημείο της έμπροσθεν 1η σελίδας του παρόντος, ήτοι σε άριστη κατάσταση και απαλλαγμένο από κάθε πραγματικό ή άλλου είδους ελάττωμα που να το καθιστά μη κατάλληλο για χρήση. Ο Μισθωτής ήλεγξε προσεκτικά το αυτοκίνητο, πραγματοποίησε δοκιμαστική οδήγηση, το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του και το παρέλαβε ανεπιφύλακτα. Η υπογραφή της παρούσας συνιστά και απόδειξη παράδοσης και παραλαβής του Αυτοκίνητου στον Μισθωτή και παραλαβής του από τον τελευταίο. Ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στον Εκμισθωτή το αυτοκίνητο με την άδεια κυκλοφορίας και όλα τα σχετικά έγγραφα, στην κατάσταση που το παρέλαβε και στον ακριβή τόπο και χρόνο που καθορίζεται στην έμπροσθεν 1η σελίδα του παρόντος. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου με την οποία το παρέλαβε, διαφορετικά θα χρεωθεί την αξία του καυσίμου που λείπει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης παράδοσης του αυτοκινήτου στον Εκμισθωτή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από το Μισθωτή, παρέχεται το δικαίωμα στον Εκμισθωτή να επιδιώξει, άνευ ετέρου, να το ανακτήσει μέσω των νόμιμων αστικών και ποινικών διαδικασιών, δυνάμενου του Αυτοκινήτου να θεωρείται ως κλαπέν ή υπεξαιρεθέν. Σε κάθε περίπτωση, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το πρόσθετο ημερήσιο μίσθωμα που αντιστοιχεί στις ημέρες καθυστέρησης παράδοσης του αυτοκινήτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελάχιστη χρέωση μίσθωσης αντιστοιχεί σε 24 ώρες (1 ημέρα). Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή ο Εκμισθωτής δικαιούται να αξιώσει κάθε ζημιά που υφίσταται λόγω απώλειας εκμετάλλευσης του Αυτοκινήτου και, πιθανώς, συνεπακόλουθης γενικότερης δυσλειτουργίας στην προγραμματισμένη εκμίσθωση αυτοκινήτων του Εκμισθωτή. 

8) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μισθώσεως του Αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον Εκμισθωτή είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη της μίσθωσης. Αν παραλείψει να το κάνει, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου. Για οποιαδήποτε παράταση ή ανανέωση, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του Εκμισθωτή. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης, ο Μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης, είτε πρόκειται για το ίδιο Αυτοκίνητο, είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του. 

9) ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή, απώλεια, κλπ.) ο μισθωτής υποχρεούται αυτομάτως να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: α) να ειδοποιήσει την αστυνομία, β) να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου τυχόν εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά, γ) να μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων, δ) να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με τον εκμισθωτή, ε) να συλλέξει όλες τις σχετικές πληροφορίες από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο και στοιχείο (πχ λήψη φωτογραφιών κλπ.) και να τα αποστείλει πάραυτα στον Εκμισθωτή, ζ) να συμπληρώσει και υπογράψει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο, αυστηρά και μόνο, κατόπιν έγγραφης εντολής του Εκμισθωτή, και γενικά να ακολουθήσει κατά γράμμα τις οδηγίες και εντολές του Εκμισθωτή. 

10) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Η ασφαλιστική κάλυψη εξειδικεύεται και διέπεται από τους όρους του συμβολαίου ασφάλισης που έχει συναφθεί με την συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία για το Αυτοκίνητο και του οποίου συμβολαίου ασφάλισης έχει λάβει γνώση ο Μισθωτής. Μικτή Ασφάλεια (C.D.W.) με Απαλλαγή Σε κάθε ατύχημα του Aυτοκινήτου του Εκμισθωτή που φέρει ευθύνη ο Μισθωτής, ο τελευταίος υποχρεούται να  συμμετέχει για την αποκατάσταση των ζημιών του Αυτοκινήτου έως και το ποσό των 500,00 € πλέον ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη δεν καλύπτει, όσα δεν αναφέρονται και στο ασφαλιστήριο, όπως: α) ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου εάν αυτό οδηγηθεί στο άκρο της ασφάλτου (ρείθρο) ή σε δρόμους ή χώρους μη ασφαλτοστρωμένους, β) οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή φθορά των αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων, για τα οποία ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, γ) ζημιές και φθορές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, δ) οποιαδήποτε ζημία ή φθορά συμβεί στο αυτοκίνητο κατά τη μεταφορά του με πλοίο, με τραίνο ή άλλο μεταφορικό μέσο καθώς και κακόβουλες πράξεις ή ταραχές, ε) σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών, στ) ατυχήματα που προκλήθηκαν με εμπλεκόμενο οδηγό μη δηλωμένο στην έμπροσθεν 1η σελίδα του παρόντος, ζ) για ατυχήματα για τα οποία ο μισθωτής δεν ενημέρωσε αμέσως την εκμισθώτρια και δεν έχει καταθέσει τη σχετική καταγραφή συμβάντος από την Τροχαία και την υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας που είναι ασφαλισμένο το Αυτοκίνητο του Εκμισθωτή, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του Μισθωτή. Ο Εκμισθωτής εισπράττει οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες δυνάμει των σχετικών συμβάσεων, σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Μισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Εκμισθωτή, το αργότερο εντός 24 ωρών από την επέλευσή του, οποιοδήποτε συμβάν ασφαλιστικής περίπτωσης, ασχέτως ευθύνης του. Εάν ο Μισθωτής παραλείψει να γνωστοποιήσει έγκαιρα την επέλευση της εν λόγω περίπτωσης στον Εκμισθωτή, η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει, ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και δικαιούται να απαιτήσει αναγωγικά κατά του Μισθωτή οποιοδήποτε ποσό τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει ο Εκμισθωτής από οποιαδήποτε αιτία σχετιζόμενη στο συγκεκριμένο συμβάν ασφαλιστικής περίπτωσης, καλύπτοντας επίσης και κάθε άλλη ζημιά την οποία υπέστη ο Εκμισθωτής εξαιτίας της εκ του νόμου αντικειμενικής ευθύνης για το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο συμβάν. 

11) ΚΑΤΟΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Το Αυτοκίνητο ανήκει καθόλη την διάρκεια της Μίσθωσης στην πλήρη κυριότητα και νομή του Εκμισθωτή. Το παρόν είναι αποκλειστικά και μόνον μισθωτήριο συμφωνητικό, ο δε Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν έχει ούτε αποκτά άλλα δικαιώματα, εκτός από όσα αναγράφονται περιοριστικά στο παρόν. Απαγορεύεται στον Μισθωτή να διαθέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραχωρήσει την χρήση ή συστήσει οποιουδήποτε είδους δικαιώματα επί του Αυτοκινήτου υπέρ τρίτων. Ο Μισθωτής δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος του Εκμισθωτή. 

12) ΕΥΘΥΝΗ Ο Μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι ο Εκμισθωτής δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη ο Μισθωτής ή τρίτος κατά την διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον του Εκμισθωτή για την ανωτέρω αιτία. 

13) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΉΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Τόσο ο Μισθωτής όσο και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί του Αυτοκινήτου ευθύνονται πλήρως και αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του Εκμισθωτή για την πλήρη και πιστή τήρηση όλων των όρων και διατάξεων του παρόντος. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ο Μισθωτής ή οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί παραβιάσουν ή αποπειραθούν να παραβιάσουν οποιαδήποτε υποχρέωση τους δυνάμει του παρόντος ή σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία τα οποία δίδουν στον Εκμισθωτή δεν είναι ακριβή, ο Εκμισθωτής δικαιούται κατά την απόλυτη επιλογή του είτε να εμμείνει στην παρούσα σύμβαση, είτε να καταγγείλει αυτήν, απαιτώντας σε κάθε περίπτωση την πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του και την πληρωμή όλων των τυχόν καθυστερουμένων μισθωμάτων. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης ο Εκμισθωτής δικαιούται να ασκήσει όλα τα εκ της κυριότητας και νομής δικαιώματά του. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας καθίστανται αυτομάτως και αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές όλες οι οφειλές του Μισθωτή που απορρέουν από την καταγγελθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Μισθωτής προβεί σε μονομερή καταγγελία της παρούσας μίσθωσης πριν την λήξη της συμφωνημένης διάρκειας αυτής, υποχρεούται να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας. 

14) ΚΑΠΝΙΣΜΑ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στο Αυτοκίνητο. Σε  περίπτωση παράβασης ή περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου σε εξαιρετικά ρυπαρή κατάσταση, ο ενοικιαστής οφείλει να καταβάλλει το κόστος Υπηρεσίας Καθαρισμού το οποίο ανέρχεται σε 50 €. 

15) ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ Σε περίπτωση απώλειας κλειδιού, θα υπάρξει επιπλέον χρέωση 150 € (πλέον Φ.Π.Α). 

16) ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση από τον Εκμισθωτή των δικαιωμάτων του βάσει της παρούσας σύμβασης δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από αυτά. 

17) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Εκμισθώτριας επιχείρησης με το νομοθετικό πλέγμα για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που περιέρχονται σε γνώση της, με τη συγκατάθεση του Μισθωτή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους συμφωνούμενους σκοπούς της παρούσας και προς συμμόρφωση του Εκμισθωτή με απαραίτητες έννομες υποχρεώσεις του, όπως η κατάρτιση της παρούσας σύμβασης, η διασφάλιση της ασφαλιστικής κάλυψης του Μισθωτή, η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων των μερών σχετικά με ελέγχους της Τροχαίας, της Αστυνομίας και της διοίκησης γενικότερα. Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό και με τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στους όρους χρήσης και προστασίας απορρήτου που βρίσκονται στο διαδικτυακό σύνδεσμο: https://euphemus.eu/wpautoterms/professional-privacy-policy/. 

18) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ α) Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Το παρόν αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των εδώ συμβαλλόμενων μερών και υπερισχύει οποιοσδήποτε αντίθετης συμφωνίας έγγραφης ή προφορικής. β) Εφόσον στο παρόν συμβάλλονται περισσότερα του ενός Μισθωτές του Αυτοκινήτου, αυτοί ευθύνονται έναντι του Εκμισθωτή ως οφειλέτες εις ολόκληρο για όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες με βάση το παρόν. Η υπερημερία, η όχληση, το πταίσμα του ενός των Μισθωτών ως και το δεδικασμένο κατά του ενός από αυτούς και κάθε δικαστική ή εξώδικη δήλωση του Εκμισθωτή που γίνεται προς έναν από αυτούς ή το διορισθέντα αντίκλητό του, ενεργούν αυτοδικαίως και κατά των λοιπών. γ) Σε περίπτωση διάφορας μεταξύ των αντιγράφων και του πρωτοτύπου του παρόντος συμφωνητικού, υπερισχύει τo πρωτότυπο που θα βρίσκεται στην κατοχή του Εκμισθώτή. 

19) ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Κάθε διαφορά που προκύπτει από το παρόν, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών περί την ερμηνεία, ισχύ ή εκτέλεση αυτού, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Αθηνών. 

20) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση, παράταση ή ανανέωση των όρων της παρούσας είναι άκυρη, αν δεν καταρτισθεί εγγράφως.

21) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σε σχέση με το παρόν, θα κοινοποιείται στις διευθύνσεις (φυσικές ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) που αναγράφονται στην 1η έμπροσθεν σελίδα του παρόντος, εκτός εάν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη στο παρόν, ενημερώσει εγγράφως το άλλο μέρος, για αλλαγή των ανωτέρω διευθύνσεων, οπότε και οι κοινοποιήσεις θα γίνονται στις καινούργιες διευθύνσεις.

Ο Μισθωτής δηλώνει διά της παρούσας ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει, συμφωνεί και αποδεχθεί πλήρως το σύνολο των διατάξεων που περιλαμβάνονται στους όρους χρήσης και προστασίας απορρήτου που βρίσκονται στο διαδικτυακό σύνδεσμό του Εκμισθωτή: euphemus.eu.

Σε πίστωση των ανωτέρω, τα μέρη συντάσσουν και υπογράφουν το παρόν, ως κατωτέρω.

Ο Μισθωτής                                                      Ο Εκμισθωτής